வொர்ட்ஸ்மித் ஆங்கிலக் கவிதைத் தொகுப்பில் என் கவிதை
வொர்ட் ஸ்மித் என்ற தேசிய அளவிலான ஆங்கிலக் கவிதைத் தொகுப்பு ஏறக்குறைய 61 கவிஞர்களின் படைப்புக்களுடன் வெளி வருகிறது. இதில் எனது

Rains are a delight forever! 

என்கிற கவிதை இடம் பெறுகிறது. 

இது இந்த வருடம் எனது கவிதைகள் இடம் பெரும் ஐந்தாவது கவிதைத் தொகுப்பு புத்தகம் 

இதை பின் வரும் இணைப்பில் பார்க்கலாம் 

http://indiawordsmith.blogspot.in/2012/09/rains-are-delight-forever-by-mohan.html

உங்கள் வசதிக்காக கவிதை வரிகளை இங்கே தந்துள்ளேன்.  


Skies opened up suddenly

Clouds no longer able to

Hold back the water in their tummies

Downloaded long chains

Of rain-

Nature’s sky diving, unparachutted

Free falling Storm troopers!

 

Bathing everything in the open

Down below

Flora, fauna, buildings,

The soil all taking a joint bath!

 

Tapping and drum beating

On the windows and the floor,

The wind lashing the sheets of

Rain to sway and dance

Orchestrating

“Whosh”, “whosh”, “whosh “


Music of rain

 

Rain cooked earth

Releasing the aroma of rain

All delightful to watch, hear

And smell!

 

Small streams of water

Start flowing on the streets

Rains are a delight for ever

when they are in controlled display

and not in fury unleashing floods and devastation

 

Let the controlled display go on

Every now and then

As the water taken up from the earth returns to it

Completing a cycle, recharging the water tables

Quenching the thirst of the mother earth

Forming the rivers and streams and lakes

Enabling farmers to cultivate the food chain

Enabling the earthlings to bath, cook and wash

 

Rains are a must for all!
 

Rains, rains salute to you –

The nature’s emissary

Keep your tryst with the earth going

At regular intervals

To keep the earth and earthlings in good health

Greetings and prayers in reverence,

Salute, salute, salute!

Comments