ஆத்திகம் Vs நாத்திகம்

1. ஆத்திகம் என்று உண்டானதோ, அன்றே நாத்தீகமும் உண்டாயிற்று.

2. ஆத்திகம் அறியாமை, பயம், சுயநலம் இவற்றில் முளைத்து; நாத்திகம் அறிவின் விசாரணைகளில் முளைத்தது.

3. ஆத்திகம் அறிவைப் பாழ்படுத்துகிறது. நாத்திகம் அறிவை ஓங்கச் செய்கிறது.

4. ஆத்திகம் உலகை மிருகநிலைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது; நாத்திகம் அதை நாகரிக நிலைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

5. ஆத்திகம் மக்களை அவமதிக்கிறது. நாத்திகம் மக்களை மேன்மைப்படுத்துகிறது.

6. ஆத்திகம் மக்களை அழியவைக்கும் நாத்திகம் மக்களை வாழவைக்கும்.

7. ஆத்திகத்தால் வறுமை, பிணி முதலியன ஓங்கும் நாத்திகத்தால் அவை அழியும்.

8. ஆத்திகமும நாத்திகமும் என்றும் தீராப்பகை கொண்டன.

9. ஆத்திகத்திற்கு அறியாமையும் அரசாங்கமும், முதலாளித்வமும் துணை. நாத்திகத்திற்குப் பகுத்தறிவே (விஞ்ஞானம்) துணை.

10. ஆத்திகம் அழியக் கூடியது நாத்திகம் என்றும் அழியாதது.

11. ஆத்திகம் சில சமயம் சாஸ்திகத்தைப் புறம்பே அழிக்கும் ஆனால், நாத்திகமோ ஆஸ்திகத்தை உள்ளும் புறமும் அழிக்கவல்லது.

12. ஆத்திகத்தின் வெற்றி தற்காலிக வெற்றியாகும் நாத்திகத்தின் வெற்றியோ நிலைபெற்ற வெற்றியாகும்.

13. ஆத்திக நாஸ்திகப் போராட்டத்தின் லாப நஷ்டக் கணக்கு. ஆத்திகத்திற்குத் தோல்வியும், நாத்திகத்திற்கு வெற்றியும் சரித்திர முறைப்படி இதுவரை உண்டு, இனியும் உண்டு.

14. ஒரு மதத்தின்படி அதனை நம்பாத மற்ற மதங்கள் நாத்திகமானபடியால், எல்லா மதத்தையும் நம்பாத முழு நாத்திகமோ நன்மையளிக்கும் பெருமையளிக்கும், ஆகையால், அம்முழு நாத்திகமே எங்கும் பரவுக! ஓங்குக!!


நன்றி : தோழர் ந.தீபக்குமார் 

Comments