நேரலையில் - தாய் தமிழ் குழந்தைகளின் அட்டகாசமான நிகழ்ச்சி

கீழ் கண்ட நிரலை பிரதி எடுத்து உங்கள் தளத்திலும் இணைப்பு கொடுத்து இந்த அற்புதமான  நிகழ்வை பலரிடமும் கொண்டு செல்லுங்கள் தோழர்களே!!!

<iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/techmediain?layout=4&amp;height=340&amp;width=560&amp;autoplay=false" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe><div style="font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px"><a href="http://www.livestream.com/techmediain?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Watch techmediain">techmediain</a> on livestream.com. <a href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks" title="Broadcast Live Free">Broadcast Live Free</a></div>

Comments