சென்னையில் உள்ள மிக சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிகள் சில ...


+2 முடித்த மாணவர்களுக்காக


Indian Institute of Technology (IIT) 
Indian Institute of Technology Madras
I.I.T. Post Office
Chennai - 600 036
India
Fax : +91 (44) 2257 0509


M.O.P. Vaishnav College for Women
Chennai
20, IV Lane , Nungambakkam High Road
Chennai - 600 034,
Tamil Nadu , India .
Ph : (044)2833 0262 , (044)2833 0507 
mopvcfw@eth.net

SRM University

SRM University  
Bharathi Salai, Ramapuram,
Chennai - 600 089.
Phone: +91-44-2249 2882, +91-44-2249 2887
Fax: +91-44-2249 1777

SSN College of Engineering

SSN Trust
211/ 95, V.M. Street
Mylapore, Chennai - 600 004
Phone: 91 44  2498 2656; 24986474
Telefax: 91 44  2498 2656; 24986474Hindustan University

P.B.No. 1306, 40,GST Road,
St. Thomas Mount,
Chennai (Madras)-600 016, India.
Ph : 91 - 44 - 2234 1389 / 2234 2508 / 2234 0968/

Sathyabama University

Jeppiaar Nagar,
Old Mamallapuram Road, 
Chennai– 600 119.
Admn. Office : 044–2450 3150 / 51 / 52/54 / 55
Fax : 044–2450 2344

VelTech Technical University

42 & 60, Avadi-Vel Tech Road,
Avadi,
Chennai-600 062,
Tamil Nadu,
India
Phone: 044-26841601, 044-26840896
Fax    : 044-26840262

St. Joseph's College of Engineering

Jeppiar Nagar, Old Mamallapuram Road,
Chennai -600 119, Tamil Nadu, INDIA.
Ph : 044 - 2450 0792, 2450 0765

Indira Gandhi Institute of Aeronautics [ IGIA ]

34/9, 2nd Floor, Kuppuswamy Complex, Rajabathar Street, PondyBazar, Near Rathna Fan House (Behind Naidu Hall) T Nagar, Chennai-600017.
Telephone: 044-32417313

Java Engineering College 
Mr. K. Navaraj
Vice Chariman
108 Pondy Bazaar  Opp - Andhra Bank T.Nagar Chennai - 600 017.
Phone :   (+91) - 9444056262
E-mail: vc@jec.ac.in


மற்ற மாவட்டங்கள் விரைவில் ....

Comments